Privacy Policy

Rekisteriseloste
Tämä on Nordeca Finland OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Nordeca Finland Oy (y-tunnus 3372535-8)
Tuomaalankatu 5 I, 33580 Tampere
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Inese Mäki
info(at)rimapaneelit.fi
0406861569

Rekisterin nimi
Nordeca Finland Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakaspalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös Nordeca Finland Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
· Henkilön nimi ja asema yrityksessä
· Yritys/organisaatio
· Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
· www-sivustojen osoitteet
· Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
· Laskutustiedot
· Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot
· Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
· Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
· Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot
· Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista. Keräämme yhteystietoja myös julkisista lähteistä manuaalisesti.

Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Nordeca Finland Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nordeca Finland Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille. Nordeca Finland Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Nordeca Finland Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Nordeca Finland Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).